Terms and conditions

Dear reader, please use a translation program to translate our terms and conditions. As we are a Belgian company our legal texts are in Flemish. A translated version may not be accurate but will give you an idea about our applicable conditions of use, rules and guidelines. Keep in mind that only the original Flemish version has validity!

I. Gebruiksvoorwaarden

1. Militaria Trading Platform

1.1. De dienst 'Militaria Trading Platform' en website https://www.buyandsellmilitaria.com wordt u aangeboden door Militaria Belgium BV, gelegen te Dorp 3 8690 Alveringem België en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0768.739.945.

1.2. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik en functioneren van de Website, het plaatsen van advertenties, op de dienstverlening die door 'Militaria Trading Platform' in verband daarmee wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband met 'Militaria Trading Platform' worden gesloten. Een gebruiker van de Website of andere diensten in dat verband wordt hierna aangeduid als “Gebruiker”.

2. Abonnementskosten en facturatie

Er is een proefperiode van een week voorzien waarbij het platform gratis mag gebruikt worden. Eenmaal de proefperiode is afgelopen kan gekozen worden voor een betalend abonnement.
'Militaria Trading Platform' vraagt voor het verder gebruik van de website een abonnementskost (inclusief 21% BTW) voor volgende duurtijden:

 • 1 maand: prijs € 8,00
 • 3 maand: prijs € 21,00
 • 6 maand: prijs € 36,00
 • 12 maand: prijs € 60,00

Een elektronische factuur kan door iedere Gebruiker worden verkregen op verzoek via onze contactformulier.

2.1. Betaling
De betaling voor een gekozen abonnement loopt via het betaalplatform 'Mollie' waarbij de keuze kan gemaakt worden om te betaling uit te voeren via:

 • Bancontact
 • Paypal
 • Sepa-overboeking
 • IDeal
 • Giropay

en vervolgens het vakje "Met één klik betalen" aanvinken. U stemt ermee in dat u, bij het aanvinken van het vakje "Met één klik betalen", uitdrukkelijke instemt met de machtiging en deze ondertekent in toepassing van de artikelen VII.29 en VII.33 van het Wetboek van economisch recht (zie https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0178)

3. Aanmaken account

Bij het aanmaken van uw account als gebruiker moet volgende informatie worden gegeven:

 • naam
 • voornaam
 • bijnaam/gebruikersnaam
 • mailadres

Verdere gegevens zijn vrijblijvend. Voor zakelijke gebruikers is een adres en BTW-nummer noodzakelijk met oog op facturatie.

3.2. Vervallen account
Een week voor de vervaldatum van het abonnement zal de gebruiker een verwittingsmail toegestuurd krijgen met de mededeling dat het abonnement zal komen te vervallen. Alsook op de vervaldatum zelf krijgt de gebruiker een melding dat op dit moment het abonnement vervallen is. Op dit moment zijn de advertenties niet meer zichtbaar op het platform en krijgt de gebruiker 9 dagen na het vervallen van het abonnement een laatste reminder om het abonnement te vernieuwen, wat de gebruiker op dit moment nog 3 weken of 21 dagen de tijd geeft om te vernieuwen.
Na de laatste reminder mail, en na 30 dagen na vervaldatum, zal de account van de gebruiker, samen met zijn advertenties effectief worden verwijderd.

4. Bescherming van uw Privacy

4.1. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

5. Minderjarigen

5.1. De aangeboden diensten van 'Militaria Trading Platform' zijn slechts toegankelijk voor Gebruikers die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Website slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen.

6. Overtredingen en handhaving

6.1. Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door 'Militaria Trading Platform'. Vragen, reacties en eventuele vervolgberichten tussen koper en Adverteerder worden via de servers van 'Militaria Trading Platform' verzonden.

6.2. Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons contactformulier.

6.3. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 'Militaria Trading Platform' kan deze maatregelen eveneens treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 • 'Militaria Trading Platform' kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van 'Militaria Trading Platform' of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken.
 • 'Militaria Trading Platform' kan een of meerdere Zoekertjes van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

6.4. 'Militaria Trading Platform' kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan 'Militaria Trading Platform' binnen de grenzen van de wet persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

7. Niet gegeven garanties

7.1. 'Militaria Trading Platform' kan niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

7.2. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking Aansprakelijkheid 'Militaria Trading Platform'

8.1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • gebruik van de diensten van 'Militaria Trading Platform';
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de Website;
 • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
 • wijzigingen in de diensten van 'Militaria Trading Platform' of wijzigingen in of op de Website.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

9.1. 'Militaria Trading Platform' kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Klachtenregeling

In geval van klachten over de werking van de Website kan de Gebruiker 'Militaria Trading Platform' via het contactformulier contacteren.
Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

11. Overige bepalingen

11.1. Mondelinge overeenkomsten met 'Militaria Trading Platform' hebben geen rechtskracht.

11.2. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst voor het plaatsen van een advertentie vormen de gehele overeenkomst tussen 'Militaria Trading Platform' en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten met dezelfde strekking. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van 'Militaria Trading Platform' en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

11.4. 'Militaria Trading Platform' kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. 'Militaria Trading Platform' zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van 'Militaria Trading Platform' gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

11.5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Veurne bevoegd zijn. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat 'Militaria Trading Platform' zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Veurne beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

11.6. Voor vragen over het gebruik en de werking van de Website en onze diensten, kunnen Gebruikers 'Militaria Trading Platform' via het contactformulier contacteren.

12. Ervaringen

De mogelijkheid tot het geven van 'Ervaringen' over andere gebruikers is tot op heden nog niet mogelijk. Hiervoor moet het platform verder worden afgewerkt.

13. Informatieverplichtingen voor Adverteerders

13.1. Alle Gebruikers dienen hun correcte persoonlijke (contact-)gegevens of bedrijfsgegevens door te geven. Deze dienen steeds juist en actueel te zijn.

13.2. Indien er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing zijn op de Gebruiker dan wel 'Militaria Trading Platform', dan moet de Gebruiker zich daaraan houden. Is 'Militaria Trading Platform' wettelijk verplicht de Gebruiker te identificeren of aanvullende (bedrijfs- of contact- )informatie op te vragen, dan is de Gebruiker verplicht deze informatie onmiddellijk te verstrekken.

 

II. Regels voor het plaatsen van Zoekertjes

1. 'Militaria Trading Platform' is een advertentieplatform

1.1. 'Militaria Trading Platform' is een platform, toegankelijk via een website waar een Gebruiker zoekertjes kan plaatsen en/of bekijken.

1.2. 'Militaria Trading Platform' is geen partij bij de overeenkomst die tussen Gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes

2.1. Het plaatsen van advertenties gebeurd met behulp van een invulformulier. Hierbij moet het volgende worden ingevuld:

 • naam
 • omschrijving
 • leveringsinformatie
 • selectie van de juiste (sub-)rubriek
 • keuze van valuta
 • prijs
 • verzendkosten

Het uploaden van bijhorende foto's is geen verplichting maar een pluspunt. Er kunnen tot 20 foto's worden gebruikt.

Per advertentie mag maar één concreet product worden aangeboden. Per product mag maar één advertentie worden aangeboden.

Gezien het eventuele internationale karakter van de verschillende Gebruikers zijn meerdere talen/valuta's toegelaten.

2.3. Zoekertjes-inhoud die niet is toegestaan:
'Militaria Trading Platform' is een platform welke voor militaria, Rijkswacht, politie, brandweer, blanke wapens, militaire voertuigen, boeken met militaire inhoud, reproducties en display-items met betrekking tot militaria wordt gebruikt. Andere items die niet voldoen aan het begrip 'militaria' zijn niet toegelaten.

De website mag niet gebruikt worden voor illegale doeleinden. Het is verboden de website te gebruiken voor het adverteren van illegale objecten of activiteiten. Hoewel volgende items deels onder militaria gecatalogeerd kunnen worden is het verboden advertenties te plaatsen inzake:

 • vuurwapens;
 • munitie (ook inert of gebruikt in trenchart);
 • onderdelen van vuurwapens/munitie;
 • geluidsdempers;
 • replica's van vuurwapens;
 • links naar externe sites/profielen/evenementen;
 • vraag tot identificatie.

Advertenties met deze inhoud zullen worden verwijderd. Bij herhaaldelijk plaatsen van dergelijke advertenties door dezelfde gebruiker zal zijn account worden geblokkeerd zonder recht op enige schadevergoeding.

De website mag niet op een manier gebruikt worden die de website kan uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Advertenties mogen geen discriminerende, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van derden (op onrechtmatige wijze gepubliceerd) bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product te kennen.

2.4. Periode gedurende welke een advertentie op de website blijft staan
Een advertentie zal na plaatsing 30 dagen op de website staan waarna deze automatisch worden verwijderd behoudens dat de plaatsende Gebruiker deze zelf verwijderd.

Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de betreffende advertentie te worden verwijderd.

3. Gebruikerslicentie

De Gebruiker verkrijgt een beperkte persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om inhoud van de Website te raadplegen en gebruiken uitsluitend in overeenstemming met het doel van de Website. Met uitzondering van de inhoud die door Gebruikers en derden op de Website gepubliceerd wordt, behoudt 'Militaria Trading Platform' zich alle intellectuele-eigendomsrechten voor met betrekking tot de dienst.

4. Regels inzake prijs en betaalmethoden in advertenties

4.1. Gebruikers dienen samen afspraken te maken over de betaalmethode. Let er als Gebruiker op dat het betalen veilig gebeurt.

4.2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen aan particulieren aanbieden, zijn op basis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Zoekertje.

5. Wij geven geen garanties

5.1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. 'Militaria Trading Platform' voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van een advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Gebruikers om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. 'Militaria Trading Platform' geeft daaromtrent geen garantie.

5.2. 'Militaria Trading Platform' kan u niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

6. Wijzigingen

6.1. 'Militaria Trading Platform' kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

6.2. 'Militaria Trading Platform' kan de abonnementsprijzen te allen tijde wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zullen steeds in onze voorwaarden worden gepubliceerd. Betaalde abonnementskosten blijven steeds geldig voor de duur van hun lopende duurtijd.

7. Advertenties kunnen ook elders worden gepubliceerd

7.1. 'Militaria Trading Platform' kan een advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons op onze facebook- en/of instagram-pagina kan worden geplaatst.

7.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrekt u 'Militaria Trading Platform' automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken.